Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ
www.studioniepoprawne.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym: www.studioniepoprawne.pl , zwaną dalej Stroną internetową oraz określa zasady stosowania plików cookies.

2. Polityka prywatności Strony internetowej ma charakter informacyjny.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony Internetowej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.), zwaną dalej u.o.d.o., jest Artur Tokarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STUDIO NIE POPRAWNE ARTUR TOKARSKI, ul. Błażkówka 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5512644401, REGON: 386124600, numer telefonu kontaktowego: 531397425, poczta elektroniczna: kontakt@studioniepoprawne.pl, zwany dalej Administratorem.

4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony internetowej oraz powiązanych ze Stroną internetową narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników.

7. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

8. Administrator posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług tak.

9. Administrator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania ze Strony internetowej, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego plików, materiałów tekstowych czy graficznych.

 

§ 2 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 

1. Administrator informuje, że w związku z możliwością porozumiewania się Użytkownika z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie internetowej może on zostać zobowiązany do podania określonych danych, takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail.

2. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Użytkownika w przedmiotowym zakresie jest całkowicie dobrowolne.

3. Administrator w ramach Strony internetowej może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi Użytkowników, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi. Administrator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami.

4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych na Stronie internetowej i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Strony internetowej danych w następujących celach:
a) zapewnienie pełnej obsługi Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie odpowiednich funkcji,
b) dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, we właściwościach Strony internetowej,
c) monitorowanie aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
d) kontaktowanie się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
e) przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
f) dokonywanie oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika.

5. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Strony internetowej.

6. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym jego partnerom, w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy jakości i efektywności świadczonych usług lub udziału w badaniach naukowych przynoszących korzyść społeczną.

 

§ 3 Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 

1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Strony internetowej przez Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Stronę internetową dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa Użytkownikom.
4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
6. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Strony internetowej.

7. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

8. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na Stronie internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

 

1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
a) administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Strony internetowej,
b) administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w zakresie określonym przez przepisy prawa.

3. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika i przysługuje bez podania przyczyny.

4. Użytkownicy, którzy skorzystali z możliwości kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych.

5. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej lub poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Strony internetowej.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Oferta Strony internetowej będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na Stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem.

3. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na Stronie internetowej. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Strony internetowej, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poprzez podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.

kontakt@
studioniepoprawne.pl

Dane firmy

STUDIO NIE POPRAWNE

ARTUR TOKARSKI

Błażkówka 9, 34-130

Kalwaria Zebrzydowska

NIP: 5512644401

Ta strona używa plików cookies. Korzystanie z strony oznacza ich Akceptację.